این تور منقضی شده است

تور 3 شب دبی تیر ماه

هتل ها

منطقه : دبی
چشم انداز :
3 شب
KINGS PARK HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
SUN & SAND DOWNTOWN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : دبی
چشم انداز :
3 شب
SUN AND SANDS
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : دبی
چشم انداز :
3 شب
GOLDEN TULIP DEIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : دبی
چشم انداز :
3 شب
PEARL SWISS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ROYAL CONCORDE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : دبی
چشم انداز :
3 شب
GRAND CENTRAL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : deira
چشم انداز :
3 شب
LAVENDER
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : deira
چشم انداز :
3 شب
BEST WESTERN PREMIER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : deira
چشم انداز :
3 شب
AL KHOORY SKY GARDEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : deira
چشم انداز :
3 شب
CORAL DEIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : burdubai
چشم انداز :
3 شب
CITY SEASON TOWRES
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : deira
چشم انداز :
3 شب
ROYAL CONTINENTAL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sheykhzayed
چشم انداز :
3 شب
dusit d2 kenz hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : deira
چشم انداز :
3 شب
ASIANA GRAND
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : deira
چشم انداز :
3 شب
KHALIDIA PALACE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : albarsha
چشم انداز :
3 شب
ELITE BYBLOS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : deira
چشم انداز :
3 شب
BEST WESTERN PLUS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sheykhzayed
چشم انداز :
3 شب
MEDIA ROTANA
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sheykhzayed
چشم انداز :
3 شب
TOWER ROTANA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sheykhzayed
چشم انداز :
3 شب
ROSE RAYHAN BY ROTANA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sheykhzayed
چشم انداز :
3 شب
(MILLENIUM PLAZAسابق)TOWER PLAZA
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : shetkhzayed
چشم انداز :
3 شب
GEVORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : businesbay
چشم انداز :
3 شب
CANAL CENTRAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : deira
چشم انداز :
3 شب
PULLMAN CREEK CITY CENTER
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sheykhzayed
چشم انداز :
3 شب
FAIRMONT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sheykhzayed
چشم انداز :
3 شب
HILTON AL HABTOOR CITY
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : palm humeira
چشم انداز :
3 شب
ROYAL CENTRAL THE PALM
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : downtown
چشم انداز :
3 شب
PULLMAN CREEK CITY CENTER
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : businessday
چشم انداز :
3 شب
HYDE HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید