این تور منقضی شده است

تور 5 شب استانبول تیر ماه

مسیر سفر

تور 5 شب استانبول تیر ماه

تهران
استانبول (03:00)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/18 دوشنبه ساعت: 19:00)
استانبول
تهران (03:00)
فرودگاه جدید استانبول
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/23 شنبه ساعت: 12:45)

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
5 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
5 شب
GRAND DENIZ
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
BALI STAR CITY ISTANBUL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
MONOPOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
ORIELLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
ATRO SISLI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
ACTUEL LIFE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
ELAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
CUMBALI PLAZA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
BRISTOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
PERA CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
GRAND STAR
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
CITY CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
5 شب
EURO PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
CARTOON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
STYLE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
TAKSIM EXPRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
NOVA PLAZA PARK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
5 شب
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
TAKSIM GONEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
MUKARNAS PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
LAZZONI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
GRAND CEVAHIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
SHERATON CITY CENTER
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید