این تور منقضی شده است

تور 6 شب استانبول تیر ماه

مسیر سفر

تور 6 شب استانبول تیر ماه

تهران
استانبول (03:00)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/18 دوشنبه ساعت: 19:00)
استانبول
تهران (03:00)
فرودگاه جدید استانبول
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/24 يكشنبه ساعت: 12:45)

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
6 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
6 شب
GRAND DENIZ
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BALI STAR CITY ISTANBUL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
MONOPOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ORIELLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ATRO SISLI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ACTUEL LIFE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ELAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
CUMBALI PLAZA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BRISTOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PERA CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
GRAND STAR
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
CITY CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
6 شب
EURO PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
CARTOON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
STYLE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
TAKSIM EXPRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
NOVA PLAZA PARK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
6 شب
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
TAKSIM GONEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
MUKARNAS PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
LAZZONI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
GRAND CEVAHIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
SHERATON CITY CENTER
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  306,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید