این تور منقضی شده است

تور 7 شب استانبول تیر ماه

مسیر سفر

تور 7 شب استانبول تیر ماه

تهران
استانبول (03:00)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/18 دوشنبه ساعت: 19:00)
استانبول
تهران (03:00)
فرودگاه جدید استانبول
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/25 دوشنبه ساعت: 12:45)

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
7 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
7 شب
GRAND DENIZ
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
BALI STAR CITY ISTANBUL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
MONOPOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ORIELLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ATRO SISLI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ACTUEL LIFE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ELAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CUMBALI PLAZA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
BRISTOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
PERA CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GRAND STAR
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CITY CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
7 شب
EURO PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  159,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CARTOON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
STYLE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
TAKSIM EXPRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
NOVA PLAZA PARK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
7 شب
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
TAKSIM GONEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
MUKARNAS PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
LAZZONI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GRAND CEVAHIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
SHERATON CITY CENTER
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید