این تور منقضی شده است

تور 3 شب تفلیس خرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ELEGANT
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
JAZZ
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
WINE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
LM CLUB
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ELLE BOUTIQUE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
MAGNOLIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GREEN TOWER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
RUSTAVELI PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GREEN QUEEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
AIVANI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
TRIBECA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
AQUA LIBERTY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
TBILISI INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
kalasi
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ADAMO
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ONYX
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
RADIUS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
IBIS STYLES TBILISI CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
HOLIDAY INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
IOTA HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
BILTMORE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید