این تور منقضی شده است

تور 2 شب مشهد خرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
2 شب
HARAND
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  3,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
PARMIDA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
SARINA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ENGHELAB
FB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
POR SETAREH
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
savin hotel
FB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
NASIM
FB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
کارن
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
کوثر
FB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,925,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
سهند
BB
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
سی نور
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
KIANA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,565,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
JAVAD
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,705,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,705,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
DARVISHI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
بین المللی قصر
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
قصر الماس
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید