ویزا

ویزا معمولاً دارای محدودیت هایی است از جمله زمان اقامت، تعدد رفت و آمد و یا حق کار در کشور مورد نظر ویزا یا روادید توسط افسر مهاجرت در لحظه ورود تایید می شود و در صورت لزوم هر زمان می تواند لغو شود. به صورت معمول ویزا در غالب برچسب یا مهر روی گذرنامه فرد زده می شود. به طور کلی می توان گفت ویزای داخل پاسپورت دربردارنده هدف سفر، مدت مجاز اقامت و مهلت ورود به کشور مورد نظر می باشد.