این تور منقضی شده است

تور 4 شب استانبول تیر ماه

مسیر سفر

تور 4 شب استانبول تیر ماه

تهران
استانبول (03:00)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/16 شنبه ساعت: 19:00)
استانبول
تهران (03:00)
فرودگاه جدید استانبول
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/20 چهارشنبه ساعت: 12:45)

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
4 شب
GRAND DENIZ
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
BALI STAR CITY ISTANBUL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
MONOPOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ORIELLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ATRO SISLI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ACTUEL LIFE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ELAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
CUMBALI PLAZA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
BRISTOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
PERA CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GRAND STAR
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
CITY CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
4 شب
EURO PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
CARTOON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
STYLE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM EXPRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
NOVA PLAZA PARK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
4 شب
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM GONEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
MUKARNAS PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
LAZZONI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GRAND CEVAHIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SHERATON CITY CENTER
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید