تور 4 شب ارمنستان تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
4 شب
MIRAGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
BELLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
PRIMER
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
BAXOS YEREVAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SHIRAK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
REGINEH
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
KONYAK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ROYAL PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ANI CENTRAL INN (SILACHI)
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
AQUATEK RESORT & SPA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
METROPOL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ANI PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ANI GRAND
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
BEST WESTERN PLUS CONGRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
NATIONAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HOTEL YEREVAN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
THE ALEXANDER A LUXURY COLLECTION
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید