این تور منقضی شده است

تور 3 شب استانبول تیر ماه

مسیر سفر

تور 3 شب استانبول تیر ماه

تهران
استانبول (03:00)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/17 يكشنبه ساعت: 19:00)
استانبول
تهران (03:00)
فرودگاه جدید استانبول
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/20 چهارشنبه ساعت: 12:45)

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
3 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
3 شب
GRAND DENIZ
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
BALI STAR CITY ISTANBUL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
MONOPOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ORIELLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ATRO SISLI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ACTUEL LIFE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ELAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
CUMBALI PLAZA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
BRISTOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
PERA CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GRAND STAR
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
CITY CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
3 شب
EURO PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
CARTOON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
STYLE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
TAKSIM EXPRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
NOVA PLAZA PARK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه : استانبول
چشم انداز :
3 شب
NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
TAKSIM GONEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
MUKARNAS PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
AVANTGARDE COLLECTION TAKSIM SQUARE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,610,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
LAZZONI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GRAND CEVAHIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
SHERATON CITY CENTER
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید