این تور منقضی شده است

تور 4 شب تفلیس خرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ELEGANT
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  10,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
denis hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : eco room
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
JAZZ
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
denis hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : std room
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
WINE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
LM CLUB
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ELLE BOUTIQUE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
MAGNOLIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GREEN TOWER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
RUSTAVELI PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
denis hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : lux
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
TBILISI INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GREEN QUEEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
AIVANI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
TRIBECA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
AQUA LIBERTY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : eco room
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
kalasi
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ADAMO
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ONYX
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
RADIUS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
marjan plaza hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
IBIS STYLES TBILISI CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
holiday inn express hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
HOLIDAY INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
BILTMORE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید