این تور منقضی شده است

تور 3 شب مشهد خرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
3 شب
HARAND
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
PARMIDA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,525,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,525,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
مرمر
FB
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
POR SETAREH
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,125,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,125,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
NASIM
FB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
savin hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
کارن
FB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ENGHELAB
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
SARINA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
کوثر
FB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
سهند
BB
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
KIANA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
JAVAD
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
DARVISHI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
بین المللی قصر
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,725,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,725,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,300,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید